ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ನಡಿಯಬೇಕಂತೆ – ಏನಾಗುತ್ತದೆ ನಿವೇ ನೋಡಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು – ಬದಲಾದ ಇಂದಿನ ಜನಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂದು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೂರ ದೂರ ನಡೆದುಕೊಂಡು

Read more
error: Content is protected !!