ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ…..

ಬೆಂಗಳೂರು – ನಾಳೆಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವ ಣೆಯ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.ಹೌದು ನಾಳೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ

Read more
error: Content is protected !!